Accueil > Grain de sel > M te gen on fanm

M te gen on fanm

Publié le mardi 30 mars 2004, par Guamacice Delice

m te gen on fanm chòdwon

koulè vèvenn ak flè choublak

on karannde chapel janbe

on chòchòd labrenndiswa ak labrenndijou

on chanbrannpòt

on takètdous zeponfile

on volay marengwen depyetrense.

- Mwen te genyen

on fanm

nou youn se te manje lòt

youn pat janm

pa grangou lòt

lè nou youn ap manje lòt

menm lè nou ta wè

dife nan nen bèf

nou youn pa fouti rasazye lòt

- Mwen te genyen

on fanm

vwa’l se yon zèsèl dife

depi mwen tande’l

m soti pou’m boule rapyetè

lè’m ap boule

pa genyen ponpye

ki pou ta touye dife nan mwen

si se pa ta souf li

- mwen te genyen

on fanm

de je nan tèt li fè

yon chenn

lè li gade’m

m anchennen

tankou yon esklav rebel

oubyen yon

moun fou danjere

oubyen yon gwo

vòlò bèf

- mwen te genyen

on fanm

lè nou ap fè lanmou

li pale de lang

ki pa egziste

anba syèl ble sa

pou pèsonn lòt kreati

li genyen pwòp alfabè

pa li

on alfabè loray gwonde

- mwen te genyen

on fanm

lè’l manyen’m

kay mwen fènwè

tout pòt mwen fèmen

li antre li fè edefè

lè li fin fè menaj mwen

li sòti li refèmen li ale

epi li fè klè

- mwen te genyen

on fanm

lè’m manyen’l li tonbe

nan koma

m kase fèy m trase vèvè

m sonnen

ason m danse ibo

m fè leson

m rele lwa

jouk li reveye

nan bwa mwen

- mwen te genyen

on fanm

lè’l pa kontan

m tounen

yon ti mal chen nwè

m fè viwonn li

m gwonde li

m kouri apre li

m niche pye li

jouk li souri banmwen

- mwen te genyen

on fan

si on jou m ta fache

li tounen yon

ti chat wouj

li fwote kò

li sou mwen

li vole sou janm mwen

li myole banmwen

li gade’m nan je

jouk mwen pran pase

men sou li

- mwen te genyen

on fanm

lè’l grangou’m li pa jwe

menm si se te nan lari

menm si sete

andedan legliz

sou ban lekòl

devan reyon makèt

andedan kamyonèt

bèt jennen mòde

- mwen te genyen

on fanm

lè’m razè’l fè jèn

li pran atè

ak tout lanmou mwen

epi m tounen

yon mal rat m’ap veye

kilè l’ap dòmi pou’m soufle li

m rabonnen lanmou mwen

san’l pa veye reveye

li pwoche pi pre mwen

- m te gen on fanm

ravin sab

ravin sèk

on malèpandje pa do

on ze karyann

on kri kabannkad dekloue

fanm mwen an te gen

on fòs kote nan ren

- m te gen on fanm

li te pi dous pase

on kout tchatcha simbi

li kole on mo nan chak tande

zòrèy mwen li pandje’m

li rale’m li jwe’m

tankou’w amonika

retni atansyon tout vwazinay

li fin jwe’m danse’m

apre sa li dezakòde’m

depoze’m tou dousman

- Fanm sa a depi li la

bwa kochon’m moute’m

soti pou petepanno’m

li kase’m an de

fè’m vole lougawou gwo jounen

- Fanm sa a se te parachit mwen

depi li la tout gwo pyebwa

anba pye’m

tout ziltik bò zòtèy mwen

tout lanmè te pipiti

pase’w gran chimen

- Avèk li m rale mèdèzantiy

tankou’w moso twal

m voye li nan kwen m pase

- Mòn lasèl woule sou pye’m

tankou’w balon nimewosenk

m dekolin li

m maradona’l

m zidàn li

m ronaldinyo’l

m fè dekan ak zany nan syèl

m choute nan gòl

m make

m jwenn on kontra pwofesyonèl

pou paradidamou

- M te gen on fanm

nou chire nat

nou kraze kabann

nou touye zèb nan lakou

ak nan raje

nou touye jenn pyebwa nan jaden

nou kase branch bwa

pete kòd balansin

enbobinen rasin

pete je limyè

jete kle kay nan rigòl plòtonnen

- Nou woule nan eskalye

tankou yanmakanm

nou limen radyo ak tout volim

pou’n ka jape oritdègouyad

otondelamizik

kaka chwal fè atèmiyò

kaka chen badijonnen’m

tout moun ban’m kay

- M te gen on fanm

nou ploge nan tout priz

nou kouche sou tout pay

nou fè lanmou sou tout tèt wòch

nan bouda tout bwa

ak sou tout fèy bwa

nan kwis ravin ak nan fwon lalin

andedan kizin ak latrin

- Nou fè lanmou anba galri

lè moun dòmi

nan lakou foumi

ak nan ri sensi

- Nou fè lanmou bògalèt

dèyèdo lannwit ak lajounen

- Nou fè lanmou sou do mòn

nan bwa tankou tizwazo

nan fè lago nan jwe odrapo

- Nou fè lanmou kamyonèt

andedan twalèt

sou katpikèt ak sou bankèt

- Nou fè lanmou koridò

anba mòn fò

nan ma pwatchòkò

nan ri gwojefò

sou mach kòd long

- Lanmou kole tèt

nan bouske bèt bò galèt

nan pas kèkèt

- Nou fè lanmou fatra

tankou de avadra

san manman san papa

nan tout lonbray pyebwa

- Nou fè lanmou anba kabann

sou do lachalè

sou tab machann

anba pyès kann ak sou pay kann

- M te gen on fan’m

se te on manjèdkòd danfile

se te jimangranche’m

depi li kite patiray mwen

lòlòy mwen vire nanvè nan drèt

- Fanm nan pat bezwen’m

li sèvi ak mwen

li gaspiye sik mwen

nan brake kafe’l

li eksplwate’m li bwè tan’m

ak tout dlo kò’m

li pati kite’m sou kont laponyèt

Guamacice delice

Messages