Accueil > Pleins feux > MIZIK

MIZIK

Publié le jeudi 5 octobre 2006, par Animation Telecentre

Nous vous présentons ici un texte proposé par le Service d’Éducation Caritative pour les Adolescents Haïtien (SECAH) à l’occasion de la célébration de la journée de la musique, organisée ce 6 octobre à Port-au-Prince, par les jeunes du quartier de Delmas 38, avec l’appui et dans le cadre du Télécentre des Jeunes. Toutes les réactions sont les bienvenues au bas de l’article !

Ki orijin Mizik ?

Mizik pran orijin-li nan syèl. Atravè la bib, nou toujou konn tande pale de anj ki te konn ap jwe yon enstriman yo te rele “la Harpe” nou te konn tande pale de anj yo ki te konn ap glorifye non bondye atravè de chan. Kidonk, ni yon peyi, ni yon moun pa ka afime ke se yo ki vini avèk sa yo rele mizik la.

Kisa nou antann pa Mizik ?

Pa definisyon, mizik se yon pratik kiltirèl ou artistik ki se yon konbinezon de son ak silans de fason melodik, ritmik e hamonik selon kèk règ ki depann de milye ya epi epòk la. Donk, chak peyi gen stil mizik ki pwòp a kilti pa yo. Se youn nan rezon ki fè yo di ke li pa toujou bon pou di ke tèl stil de mizik pi bèl pase yon lò. Men sepandan, chak stil yo gen avantaj yo ak enkonvenyan yo ke nou pral pale de yo aprè.

Daprè spesyalis nan domèn nan, yon moun pa ka rete endiferan fas a anpriz son mizical yo, a emosyon ke mizik la deklannche nan limenm, a stimilasyon motris ke li siite e anfen, a efè sekirizan e apezan li genyen de fwa.

Mizik se yon zouti de kominikasyon non vèbal si li sisite emosyon sou nou. Selon pawòl Mozart yo : « elle a la capacité de susciter des émotions, du plaisir, de l’angoisse, de l’exaltation ».

Son

Nou pa ka pale de mizik san nou pa pale de sa yo rele son. Yon son se yon sòt de vibrasyon ou ankò, yon pwopagasyon. Zòrèy moun kapab tande li, konsa tou li gendwa pa ka tande li (na ka yon iltra-son). Gen de son egi yon chen kapab tande alòske moun pa ka tande li. Envèsman, gen de son grave yon moun ka tande alòske yon chen pa ka tande li. Henri Fertier te bay yon pi bon eksplikasyon sou definisyon son :

« Lorsque nous écoutons de la musique, nous avons quelquefois l’impression d’avoir une oreille au creux des reins, ou au creux du ventre. Et lorsque les stimuli sonores dépassent un certain seuil de décibels, nous avons également la sensation, d’entendre la musique en différents points de notre corps, et même de vibrer.
Les différentes structures de notre corps rentrent, en effet, en résonance avec certains sons en fonction de leur fréquence. Nous constatons par exemple des tachycardies avec des fréquences voisines de 2 000 Hz, ou des ralentissements de l’action motrice des intestins avec des fréquences de 4 000 Hz.

Le son est en réalité une onde ou encore une propagation, un ébranlement cyclique de la matière. Le son n’existe donc pas dans le vide, mais se propage dans l’eau, le sang, le bois, les os, le métal. Et la transmission de ce mouvement devient " sonore " lorsqu’elle se situe dans un registre perceptible par l’oreille humaine
La perception des sons se résume ainsi : Le son est partout, nous ne pouvons y échapper, nous écoutons avec nos oreilles et nous le percevons avec tout notre corps même les sourds "vibrent" devant une source sonore ! »

Pouvwa enkoni son yo

Jounen jodi-a, gen anpil rechèch k’ap fèt sou son. Savan yo reyalize ke gen anpil bagay ki parèt enposib pou nou jodi-ya epi ki te posib nan ansyen ejip.

Walter Owen te di nan yon ouvraj ki rele « More things in heaven » : Le son est une puissance dont les possibilités sont ignorées du profane, et son emploi, connu des sages de l’antiquité, est une science perdue ou moquée par les savants d’aujourd’hui. C’est par la puissance du son que la substance et la forme du cosmos sont soutenues et c’est par la puissance du son qu’il peu être réduit à néant... »

Ansyen yo menm afime ke yo te konnen kòman wovoke “le vide” nan yon kò solid avèk yon son, jis pou yo ka anile pwa kò sila-a. Se konsa yo te konn arive soulve de pwa ki te lou anpil, kò pa egzanmp nan kostriksyon gran piramid ejip yo. Yo te reyalize ke gen de son ki anile efè pezantè-a.

Men jan yo te konn itilize son pou yon travay konstriktif, yo ka itilize li tou pou la destriksyon : Kòm anpil nan nou konnen deja, gen de son ki konn brize vè. Syantifik yo deja pwouve li.

Men kèlke egzanp konkrè ki rive deja

Gen yon ka konsa ki rive nan ayewopò Dublin ki se yon vil nan peyi Irlande. Yo te konstate ke elis elikoptè yo te pwodui yon son telman egu, ki te arive brize tout vit yo ak glas yo ki te nan bar eyewopò-a. Lè sa-a, gen anpil moun ki te blese. Se sa ki fè ke yo te oblije ranplase vit yo pa plastik.

Nan yon demonstrasyon ke syantifik yo te fè 22 novanm 1952, yo te arive, avèk yon son, fè yon mi ki te sitiye a plizyè kilomèt deplase de 2 santimèt. Se konsa nèg yo te vin konkli ke twonpèt ki te kraze miray jeriko-a te senpleman fèt sur mezur, donk se pa yon bagay ki enposib.

Mekanis ke mizik la itilize pou li aji sou moun.

Mizik reyaji sou nou gras a melodi, amoni epi ritm.

1) Melodi ya se swit de tonalite yo (ton epi nòt), sa vle di se lè chanson an. Melodi-a aji sou himè moun nan, epi li kondisyone, sansibilite moun nan.

2) Amoni-an limen, se relasyon ant son egi yo ak son grav yo. Fason ke yo kodifye pèmèt ke yo konbine plizyè melodi ansanm jis pou yo ka pwodui nan mizik la yon efè agreyab pou sansibilite pèp la. Li pwovoke yon eta de evèy nan moun nan. Gen kèk amoni ki devlope entèlek (ki ogmante
Q.I.), alòske gen kèk ki retade matirite lakay jèn yo.

3) Ritm lan nan yon mizik se yon suit periodik ki konbine eleman long yo ak eleman kout yo (sa yo rele nòt blanch et nwa, ou dimwens, mouvman dans lan). Se, anfèt, sa yo rele nan langaj kouran-an, stil mizik la.

Effets des différents styles de musique sur l’homme

Chant grégorien

Le chant grégorien réduit notablement le stress, il agit sur le rythme de la respiration.

Musique baroque

La musique baroque vous conduit dans un univers stable et bien ordonné.

Musique classique

La musique classique favorise la concentration et la réalisation d’opérations mentales compliquées. Tout le monde sait maintenant qu’il est excellent d’écouter Mozart en travaillant (pour un enfant qui fait ses devoirs, par exemple).

Musique romantique

La musique romantique exalte nos émotions. Elle peut déclencher des réactions violentes et est certainement à éviter dans le cas de personnes fragiles psychologiquement.

Musique indienne

Les musiciens indiens ont beaucoup travaillé sur les effets de la musique sur nos états émotionnels. Tout un univers à découvrir.

Musique tibétaine

On peut trouver dans certains enregistrements de musique tibétaine un support exceptionnel pour la méditation.

Rock

S’il n’est pas trop violent ou discordant, le rock peut donner de l’énergie. Il permet aussi aux auditeurs (qui participent souvent physiquement aux concerts) d’évacuer des tensions.

Hard-rock, heavy metal et autres musiques violentes

Les jeunes peuvent y trouver un écho de leur propre chaos intérieur. Cela peut vraiment leur faire du bien si ils ne l’écoutent pas trop fort. A dose élevée, c’est une musique destructrice.

Comment à travers la musique on peut instruire une population ?

Spesyalis yo di ke, youn nan moyen pou fè yon mesaj pase, se itilize mizik. Se pa san rezon yo di sa. Poukisa ? Avan nou reponn kesyon sila-a, nou dwe konnen sa yo rele sibkonsyan.

Sibkonsyan

Sibkonsyan yon moun, se yon pati nan konsyans ou ki pa en evèy. Se la tout ti bagay ki te make vi-w pandan tout egzistans ou anrejistre san ou pa rann ou kont. Moman de jwa, de pèn, de angwas, de krent eks... tout sa ki anrejistre nan sibkonsyan-an vin konstitiye sa yo rele an fransè « les prémisses ». se ansanm de premis yo ki vin enjandre konpòtman, ou ankò, reflèks yon moun. Yon nan egzanp yo konn bay pou ilistre say o rele sibkonsyan-an, se konparezon youn nan pi gran aktè chinwa ke yo rele Jet Li avèk yon moun nan asistans lan. Si mwen menase yon mou nan asistans lan avèk yon koutpwen nan figi, gen fòt chans pou se sèlman je li ki bat kòm reyaksyon, alòske si se Jet Li, li ka gentan kase ponyèt mwen. Kidonk, misyen reyaji konsa pa reflèks, etan done ke misye pase prèske tout vi li ap f vi li ap fè karate. Karate ya rantre nan kilti peyi misye.

Kidonk, se men bagay la pou sa yon moun ap plede tande vire tounen. Si yon moun ap plede tande yon mesaj vire tounen atravè yon mizik ke li renmen, pawòl sa yo ap rantre nan sibkonyan moun sa-a, epi san li pa rann li kont, konpòtman moun sa-a ka vin chanje a la long, san li pa rann li kont de sa.

Konklizyon

Donk, se nan fason sa-a ke nou kapab itilize mizik pou nou enstui yon popilasyon. Nou ka itilize mizik pou anrejistre sa nou vle nan sibkonsyan pèp sila-a afen ke an ti tan ki pa twò lwen nou kapab jwen de bon rezilta. Pou nou fini, m’ap tou pwofite konseye nou menm jèn ki nan asistans lan la-a, etan done ke se nan men nou avni peyi ya pral ye, etan done ke ka gen anpil futur atis pami nou la-a, pou lè nou ap fè mizik li ta toujou pi bon pou nou veyikile de mesaj enstriktif pou jèn yo, pou popilasyon an. E mwen ta swete tou, pou nou fè mesaj la pase, nan pale ak fanmi nou, zanmi e kamarad de klas nou ki pat gen chans pou yo vini la-a jodi ya.

S.E.C.A.H
Secah_haiti@yahoo.fr